बाल न्याय तथा बाल अधिकार
सम्बन्धी आधारभूत अन लाईन कोर्ष

बाल न्याय प्रणाली एवम् बाल अधिकार सम्बन्धमा सरोकार राख्ने वा यस विषयमा स्थानिय तहमा काम गर्ने दक्ष एवम् सक्षम जनशक्तिको कमि भएको महसुस गरिएकोले बाल न्याय प्रणाली एवम् बाल अधिकार सम्बन्धमा सरोकार राख्ने वा यस विषयमा स्थानिय तहमा काम गर्ने चाहाना वा ईच्छा भएकाहरुका लागी लक्षित गरि स्थानिय तहमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु हो ।यस सम्बन्धमा स्थानिय तहमा नै यस प्रकारका जनशक्ति उपलब्ध भएमा वास्तविक समस्या पहिचानका साथै समाधानका पनि प्रभावकारी ढंगले हुन सक्दछ र बाल न्याय प्रणाली तथा बाल अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न मद्दत पु¥याउनु समेत रहेको छ ।

New to course? Register your name.

.